Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO utr-24.pl prowadzonego przez firmę COMEST Wojciech Kwaśnicki reprezentowaną przez Wojciecha Kwaśnickiego.

§ 1
[Definicje]

Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o:

Cenie – rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę. Sprzedawca uwzględni w Cenie podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż Towaru lub Usługi podlegała będzie obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

Kliencie – rozumie się przez to Konsumenta albo inną osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.

Konsumencie – rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Klienta.

Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Koszcie dostarczenia – rozumie się przez to koszt dostarczenia Towaru od Sprzedawcy do Klienta, jeżeli dostarczenie to nie stanowi przedmiotu odrębnej Usługi świadczonej przez Sprzedawcę.

Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, stanowiący integralną część Umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklepie Internetowym – rozumie się przez to działający pod adresem https://utr-24.pl/ serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pomocą Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

Sprzedawcy – rozumie się przez to Wojciecha Kwaśnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą COMEST Wojciech Kwaśnicki z siedzibą w Strzebielinie-Osiedle, pod adresem: ul. Kościuszki 8, 84-220 StrzebielinoOsiedle, REGON: 221654785, NIP: 5861942166.

Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów lub Usług.

Towarze – rozumie się przez to rzecz ruchomą wymienioną i opisaną w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia. Towarami sprzedawanymi przez Sprzedawcę są m.in.:

 • sprężarki powietrza;
 • pompy próżniowe;
 • instalacje sprężonego powietrza;
 • pneumatyczne elementy wykonawcze i regulacyjne;
 • układy pomiarowe, czujniki, narzędzia ręczne z napędem pneumatycznym;
 • narzędzia ręczne, elektronarzędzia, warsztatowy i przemysłowy sprzęt pomocniczy;
 • podzespoły maszyn;
 • zestawy serwisowe;
 • części zamienne;
 • treści cyfrowe, w tym kursy online.

Usłudze – rozumie się przez to świadczenie usług przez Sprzedawcę polegające na odpłatnym dostarczeniu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego m.in.:

 • audyt instalacji sprężonego powietrza;
 • naprawy i optymalizacja instalacji sprężonego powietrza;
 • montaż instalacji i urządzeń;
 • audyt i optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej;
 • usługi interpretacji danych.

Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru lub świadczenia Usług zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Indywidualnym Profilu Klienta – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego za pomocą, którego Klient może m.in. składać Zamówienie, zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienie, dokonać zmiany hasła. Dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta chroniony jest hasłem i loginem określanymi przez Klienta.

§ 2
[Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru lub świadczenia Usługi pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów, uiszczania przez Klienta Ceny za zakupiony Towar lub Usługę, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz przysługiwanie i zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać drogą:

Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego jest zobowiązana do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz znajdujących się w nim informacji lub zdjęć do celów innych niż ich przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, prowadzenia na stronach Sklepu Internetowego lub z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

Opłata Klienta za połączenie telefoniczne na wskazane przez Sprzedawcę numery telefonów przeznaczonych do kontaktowania się z nim jest określana zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe warunki świadczenia Usług zamawianych za pomocą Sklepu internetowego określone są na Stronie internetowej. Postanowienia regulaminu dotyczące Towarów i ich Sprzedaży stosuje się odpowiednio do Usługi i świadczenia Usług.

W przypadku, gdy przedmiotem Sprzedaży są treści cyfrowe Konsument wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.

§ 3
[Zakładanie Konta w Sklepie]

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia Indywidualnego Profilu Klienta) Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod
adresem https://utr-24.pl/moje-konto/ (dalej: formularz rejestracyjny) podając co najmniej następujące informacje:

 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • hasło.

Założenie Indywidualnego Profilu Klienta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Indywidualny Profil Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta, za którego pomocą może składać zamówienia na Towary lub Usługi dostępne w Sklepie Internetowym.

Klient może dokonać zmiany podanych informacji lub zażądać usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta lub zmiany podanych informacji powinien on przesłać na adres e-mail sklep@utr-24.pl prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta lub zmianę podanych informacji.

§ 5
[Składanie zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonu]

Dopuszczalne jest złożenie Zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonu.

Klient składa Zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej wysyłając na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 3 wiadomość, z której wynikać będzie wola złożenia Zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Klient składa Zamówienie z wykorzystanie telefonu dzwoniąc na numer telefonu Sprzedawcy wskazany § 2 ust. 3 i informując o chęci złożenia Zamówienia za pomocą telefonu. Klient w trakcie rozmowy telefonicznej zobowiązany jest podać adres e-mail, na który Sprzedawca prześle formularz o którym mowa w ust. 4 poniżej.

Sprzedawca po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 2 lub 3, udostępni Klientowi formularz zamówienia bądź zestawienie zamówionych Towarów wraz z cenami i danymi ilościowymi. Nastąpi to w drodze wiadomości skierowanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, z którego Sprzedawca otrzymał wiadomość lub który został podany w trakcie rozmowy telefonicznej. W wiadomości tej Sprzedawca zawrze sformułowanie „Informuję, że złożenie zamówienia w sposób wskazany w niniejszej wiadomości i załączonych do niej dokumentach pociągnie za sobą obowiązek zapłaty”.

W każdym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego Zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta fakturę pro forma zawierającą potwierdzenie rezerwacji produktu na 24 godzin, akceptację zamówienia w szczególności rodzaj, liczbę oraz cenę zamówionych Towarów i Usług oraz sposób i termin płatności.

Do zawarcia Umowy dochodzi dopiero po potwierdzeniu Zamówienia.

Do potwierdzenia Zamówienia, a tym samym zawarcia Umowy (na warunkach określonych w Zamówieniu) dochodzi z momentem zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Samo potwierdzenie przelewu nie jest jednoznacznie z potwierdzeniem Zamówienia.

W przypadku niewpłacenia należności za Zamówienie w przeciągu 7 dni, zamówienie zostanie usunięte z systemu sprzedaży, a umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru lub Usługi Klientowi wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy

§ 6
[Dostawa i Wydanie Towaru]

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru (w zależności od możliwości jaka wynika ze strony Sklepu Internetowego):

 • osobisty odbiór Towaru przez Klienta pod adresem: ul. Kościuszki 8, 84-220 Strzebielino-Osiedle;
 • odbiór osobisty w innym miejscu odbioru, wskazanym na stronie Sklepu Internetowego
 • przesyłką pocztową poleconą;
 • przesyłką pocztową priorytetową;
 • z wykorzystaniem przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie, jak i usługi
  przewozu lub spedycji;
 • z wykorzystaniem paczkomatów należących do InPost Paczkomaty sp. z o.o. lub innego podmiotu;
 • pocztą elektroniczną (e-mail: sklep@utr-24.pl).

Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i wydania Towaru spośród sposobów wskazanych, poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu Zamówienia.

W przypadku wyboru sposobu wydania Towaru inny niż odbiór osobisty podaje w formularzu Zamówienia adres, pod który Towar ma zostać dostarczony i wydany Klientowi. Klient zobowiązany jest do odebrania Towaru w ustalonym miejscu i czasie.

Koszt dostarczenia Towaru ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z informacji ujawnionych na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub z indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Obowiązek wydania Towaru Klientowi przez Sprzedawcę powstaje po uiszczeniu przez Klienta Ceny oraz kosztu dostarczenia Towaru.

Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem lub przy pomocy przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta spośród wskazanych w § 7 ust. 6.

Klient nie ponosi kosztów odbioru osobistego Towaru, o którym mowa w ust. 1.

Za dostawę Towaru przez Sprzedawcę, o której mowa w ust. 3, Sprzedawcy należy się od Klienta wynagrodzenie w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Sprzedawca przekaże Klientowi informację co do przewidywanego terminu dostarczenia Towaru wskazując datę dzienną.

W razie przesłania Towaru Konsumentowi za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe zaleca się, aby Konsument w obecności pracownika przedsiębiorstwa zbadał przesyłkę na wypadek okoliczności, czy nie doszło do ubytku lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli Konsument stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru zaleca się sporządzenie notatki oraz o ile to możliwe wykonanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia i poinformowanie o tym Sprzedawcy.

W razie przesłania Towaru Klientowi nie działającemu jako Konsument za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe Klient ten zobowiązany jest w obecności pracownika przedsiębiorstwa zbadać przesyłkę na wypadek okoliczności, czy nie doszło do ubytku lub uszkodzenia Towaru. Klient ten zobowiązany jest także do sprawdzenia Towaru w terminie 3 dni licząc od daty doręczenia przesyłki i w przypadku wykrycia jakiejkolwiek wady Towaru do powiadomienia o tym fakcie w tym terminie Sprzedawcy, pod
rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji i roszczeń z tytułu rękojmi. Jeżeli Klient taki stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru zobowiązany jest sporządzić notatkę oraz wykonanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia i niezwłoczne (w ciągu 2 godzin od otrzymania przesyłki) poinformowanie o tym Sprzedawcy.

W przypadku wystąpienia zdarzenia albo zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę, w szczególności siły wyższej, a które uniemożliwiają dostarczenie Towaru we wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie Towaru.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku Klienta innym niż Towar wywołane działaniem przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie podczas transportu lub rozładunku Towaru.

§ 7 [Płatności]

Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostarczenia zgodnie z wybranym sposobem dostarczenia Towaru lub Usługi. Do zapłaty innych dodatkowych kosztów indywidualnie przypisanych do danego Towaru lub Usługi Klient będzie zobowiązany wyłącznie wówczas, gdy zostanie o nich wyraźnie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

Sprzedawca wystawi i dostarczy Klientowi dokument zapłaty za Towar lub za Usługę. W przypadku, gdy Klient w jednym Zamówieniu zamówi więcej niż jeden Towar lub Usługę Sprzedawca może wystawić jeden dowód zakupu ujmujący wszystkie te Towary lub Usługi.

Jako dokument zapłaty za Towar lub Usługę, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca wystawia i dostarcza fakturę VAT, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta podczas składania Zamówienia. Klient wyraża zgodę na wystawienie i dostarczenie faktury elektronicznej.

Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.

W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu płatności przysługuje Klientowi.

Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • przelew bankowy z wykorzystaniem usług digital wallet (e-wallet);
 • płatność gotówką przy odbiorze Towaru przez Klienta;
 • płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard
  Electronic, Maestro);
 • za pomocą serwisów do e-płatności.

W przypadku wyboru przelewu bankowego Sprzedawca poda Klientowi dane do przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność.

Za Zamówienie potwierdzone Sprzedawca uważa Zamówienie opłacone.

Zapłata Ceny, a tym samym zawarcie Umowy następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy lub z chwilą wręczenia mu gotówki w wysokości odpowiadającej Cenie.

§ 8
[Odstąpienie od umowy]

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy i zwrócić Sprzedawcy Zamówienie bez podania przyczyny, na zasadach określonych w Ustawie, a przedstawionych w informacji, o której mowa w ust. 2.

Informacje dotyczące sposobu i terminie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta znajdują się w informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

Konsument może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy w sposób wskazany w informacji, o której mowa w ust. 2. Konsument może, ale nie musi wykorzystać wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Konsument, który odstąpił od Umowy i zwraca Towar ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta zwracany Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca zaakceptuje Zamówienie (przyjmie ofertę), akceptacja przestaje wiązać Sprzedawcę.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli Towar dostarczono Klientowi do miejsca, które było jego miejscem zamieszkania w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępach powyżej nie przysługuje:

 • Klientowi niebędącemu Konsumentem;
 • w odniesieniu do zawartej z Konsumentem Umowy o Usługę lub o Usługę dostarczenia Towaru za pośrednictwem Sprzedawcy, jeżeli usługa ta została wykonana przez Sprzedawcę (Sprzedawca informuje, że po wykonaniu Usługi przez Sprzedawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy.).

§ 9
[Procedura reklamacji]

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Jeżeli Towar ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć reklamację na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Klientowi niedziałającemu jako Konsument nie przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 1-2 powyżej (wyłączenie rękojmi), przy czym Klientowi mogą przysługiwać uprawnienia z tytułu gwarancji, na zasadach określonych w § 10.

Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres COMEST Wojciech Kwaśnicki, ul. Kościuszki 8, 84-220 Strzebielino-Osiedle lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@utr-24.pl.

§ 10
[Gwarancja jakości]

Sprzedawca może udzielić gwarancji jakości na Towary będące przedmiotem Umowy, jeśli została do niej dołączona karta gwarancyjna. Na części zamienne i serwisowe gwarancja jest udzielana na okres do 3 miesięcy od dnia sprzedaży, zaś na pozostałe urządzenia na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na pozostałe urządzenia jest uzależniona od dokonywania odpłatnych przeglądów serwisowych, określonych w dokumentacji technicznoruchowej (DTR) Towaru. Przegląd zrealizowany zostanie na żądanie Klienta, po ustaleniu warunków przeglądu.

Towary będące przedmiotem Umowy mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora.

W przypadku, gdy Towar będący przedmiotem Umowy jest objęty gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru, określając jednocześnie okres, na jaki producent lub dystrybutor udziela gwarancji.

Sprzedawca może pełnić rolę pośrednika przy realizowaniu przez Klienta uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub Umowy.

§ 11
[Sposoby polubownego załatwiania sporów]

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

Mediacja prowadzona jest przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały.

Sądami polubownymi są w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

§ 12
[Dane osobowe w Sklepie internetowym]

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu zawarcia i realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę reguluje opublikowana na Stronie internetowej polityka prywatności.

§ 13
[Postanowienia końcowe]

Klienta i Sprzedawcę w ramach zawartej Umowy wiąże treść Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.

Sprzedawca udziela Klientowi wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu, jak i jakichkolwiek innych postanowień stanowiących integralną część Umowy.

W sporach pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie działającym jako Konsument zastrzega się właściwość sądową według siedziby Sprzedawcy.

Załącznikami do Regulaminu są:

 • Załącznik nr 1 – Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
 • Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.